A la major part de les entitats financeres del nostre país les empreses i autònoms s’hi poden dirigir per sol·licitar finançament per atendre a les seves necessitats d’inversió i de circulant per als seus negocis.

Tot seguit passem a descriure quines són les Línies de finançament oficial existents a data d’avui i les condicions favorables que s’ofereixen.

  1. Línia ICO – Instituto de Crédito Oficial

Beneficiaris: empreses i autònoms

Què es finança: necessitats de circulant i fins al 100% de la inversió (actius nous o segona ma, despeses de circulant, adquisició d’empreses i compra de vehicles turisme de preu màxim 30.000€+iva).

Condicions: preferents que estableix l’ICO i terminis màxims de 15 anys.

Àmbit temporal: L’execució dels projectes d’inversió s’hauran de materialitzar totalment en un màxim 12 mesos des de la firma del contracte de finançament

Antiguitat de les inversions: es podrà sol·licitar finançament per inversions fetes des de l’1/1/2017, sempre que es pugui justificar documentalment a través de factura.

 

  1. Línia BEI – Banco Europeu d’Inversions

Beneficiaris: pimes i midcaps espanyoles (sectors agricultura, indústria i serveis). Pimes amb menys de 250 treballadors a temps complet i midcaps amb la plantilla del grup consolidat de 250 treballadors a temps complet fins un màxim de 3.000

Què es finança: projectes a qualsevol país de la Unió Europea, fins a 12,5M€ per a pimes i 25M€ per a midcaps

Quins projectes: actius tangibles (excepte compra de terrenys), actius intangibles, la successió intergeneracional o cessió d’empreses a membres del personal per garantir la continuïtat de l’activitat econòmica de l’empresa (màxim 1M€), i necessitats de capital circulant a mig i llarg termini.

Condicions:

Préstec o lísing entre 2 i 8 anys (possible fins 2 anys carència)

Interès i comissions molt favorables

Import a finançar:

Pimes 100% amb un màxim de 12,5M€

Midcaps: projectes fins a 25M€ 100% amb un màxim de 12,M€ i projectes entre 25M i 50M€ 50% amb un màxim de 25M€

 

  1. Línia ICF – Institut Català de Finances

Beneficiaris: empreses i autònoms amb seu social o activitat a Catalunya

Què es finança: projectes d’inversió (adquisició d’actius fixos inclosos en el grup 2 del PGC i adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat)  i necessitats de circulant (estudis, accions de promoció comercial, comunicació i assistència a fèries, despeses de personal i formació, obertura de nous mercats a l’exterior o finançament habitual de circulant), en els àmbits del comerç, artesania i moda, i serveis relacionats segons CNAE, amb la finalitat d’impulsar la reactivació de l’economia catalana i promoure el desenvolupament econòmic.

Condicions: 5 anys d’amortització inclòs 1 any de carència.

Formalització d’operacions: fins el 12/20/2018 o fins l’esgotament de fons.

Consideracions: s’exclouen els refinançaments

Àmbit temporal: el projecte haurà d’estar executat totalment en l’interval que va des de l’1/1/2017 fins a 6 mesos després a la formalització del finançament.

Import: mínim de 15.000€ per autònoms i 25.000€ per microempreses i pimes; màxim de 100.000€

Modalitats: Préstec o Lísing

Terminis: 5 anys d’amortització (inclòs 1 any de carència)

Comissions: Obertura 0% i Amortització/Cancel·lació 1%

Garanties: les que consideri l’entitat. El Departament d’Empresa i Coneixement assumeix el 70% del risc del crèdit amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris de la línia.

Tramitació: el sol·licitant del préstec farà la sol·licitud online en la web de l’ICF (www.icf.cat). La presentarà a la seva entitat financera junt amb la documentació relacionada per a l’estudi del risc de l’operació. El sol·licitant disposarà d’un màxim de 35 dies per adjuntar a la sol·licitud, via web de l’ICF, el certificat d’aprovació del Banc. Un cop disposi de la resolució favorable d’ajuda del Departament d’Empresa i Coneixement, l’empresa tindrà un màxim de 40 dies per formalitzar el préstec amb el Banc, excepte el mes de desembre que serà fins el 20/12/18.

Les sol·licituds podran efectuar-se a la web de l’ICF fins el 26/9/18, les entitats financeres les podran aprovar fins el 30/10/18, i el Departament d’Empresa i Coneixement podrà emetre resolucions fins el 30/11/18, podent-se formalitzar operacions fins el 20/12/18.

 

  1. Línia FEI – European Investment Fund

Beneficiaris: autònoms i pimes constituïdes i que operin a Espanya amb menys de 250 empleats i facturació fins a 50M€ o balanç fins a 43M€

Condicions: més favorables econòmicament

Import: fins a 12,5 milions d’euros per pime

Termini: de 2 a 10 anys, amb possibilitat de carència.

Modalitat: préstec

Què es finança: projectes empresarials i circulant realitzats a Espanya.

Sectors exclosos: produccions militars, promocions immobiliàries, jocs d’atzar, producció i comercialització de tabac, ús d’animals vius amb fins experimentals, projectes perjudicials del medi ambient, operacions financeres (compra de societats i reestructuració financera), activitats econòmiques il·legals, energia nuclear i d’altres. Així com els sectors: agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.

Venciment línia: 20/12/2018 o fins l’esgotament dels fons.

Des d’Alemany Finances ajudem als nostres clients a optar per totes aquestes finançaments o fins i tot accedir a altres adequades al seu sector o característiques. Amb una estratègia d’èxit comuna, la nostra recerca de finançament assegura la satisfacció; si vols saber més sobre finançament empresarial, et convidem a descarregar la nostra guia gratuïta amb la qual es pot aprofundir més en aquest àmbit.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

WhatsApp chat