Guia gratuïta: Conceptes bàsics financers

Des d’Alemany Finances, tenim el plaer de compartir la nostra guia gratuïta amb conceptes bàsics de finances. A través d’aquesta guia, hem recopilat tota la informació necessària per entendre, de forma ràpida i senzilla, els termes i anàlisi claus que intervenen en qualsevol procés empresarial.

Índex de continguts:

· Què és el balanç d’una empresa?

· Com funciona un compte de pèrdues i guanys?

· Conceptes de l’Anàlisi financera

· Conceptes de l’Anàlisi econòmica

Què és el balanç d’una empresa?

– Actiu, Passiu i Patrimoni Net
– Masses patrimonials
– Quin tipus d’informació ens proporciona el balanç?
– Fons de maniobra

Com funciona un compte de pèrdues i guanys?

– Ingressos
– Despeses
– Model de compte de resultats
– Principals magnituds del compte de resultats: Marge Brut, resultat d’explotació, Resultat Financer, EBIT i EBITDA, Cash Flow, Llindar de rendibilitat.

Conceptes de l’Anàlisi financera

– Liquiditat
– Solvència

Conceptes de l’Anàlisi econòmica

– Anàlisi del Compte de resultats
– Rendibilitat Econòmica (ROA – Return on Assets)
– Rendibilitat Financera (ROE – Return on Equity)

DESCARREGA LA GUIA DE CONCEPTES BÀSICS FINANCERS

No tens clars els conceptes bàsics financers? Aquesta guia t’ensenyarà pas a pas cada terme i la seva funció per ajudar-te a controlar i optimitzar les teves finances empresarials.

    Descarrega la guia gratuïta